+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Програми и проекти

  „Слушай Банкя!“ – проект на Столична община – район Банкя в партньорство със  78. СУ “Христо Смирненски”

„Слушай Банкя!“ – проект на Столична община – район Банкя в партньорство със 78. СУ “Христо Смирненски”

Проектът цели да създаде достъпност  до аудиоприложение за всеки, който ползва смартфон и интернет, младите хора да развият своите дигитални компетенции.

Прочети повече

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Целите на програмата са осигуряване условия за равен  достъп  до  предучилищно и училищно   образование    и    повишаване    качеството    на   образователния   процес.

Прочети повече

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" 2020

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" 2020

Има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.

Прочети повече

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование"

Цели подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Прочети повече

Национална програма "Без свободен час" 2020

Национална програма "Без свободен час" 2020

Модул „Без свободен час в училище“ - бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование.

Прочети повече

Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 2020

Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 2020

Цели на програмата са повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Прочети повече

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата.

Прочети повече

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. 

Прочети повече