+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Национална програма "Без свободен час" 2020

Национална програма

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” 2020

    

     Модул „Без свободен час в училище“ - бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.

      

    Срок  на  програмата  –  до  31.12.2020 г.  Общ  бюджет  на  програмата:  до 2 700 000 лв.  от  които  за  модул  „Без свободен час в училище“  –  2 440 000 лв.

    

    Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

    Модул „Без свободен час в училище“ цели създаване на условия за не пропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).