+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" 2020

Национална програма

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ 

    Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. 

     Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Програмата ще инвестира в цялостни интегрирани решения за нова училищна творческа среда с фокус върху природните науки, инженерните науки, математиката и технологиите (STEM), включващи различни елементи според конкретната нужда на училището и училищната общност, вкл.: преустройство на съществуващи пространства, технологии, нови методи на преподаване, ново или интегрирано учебно съдържание, нова организация на учебния процес, подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности при необходимост. Крайният продукт от програмата ще бъдат технологични центрове в училищата, които представляват интегрирана съвкупност от кабинети, и други учебни пространства в училищата, създаване на култура за иновации сред училищните общности. Националната програма ще създаде „модели“ в част от българските училища, за да докаже процеса на успешно инвестиране в цялостна идея, включваща учебна среда, технологии, управление, интегрирано съдържание, квалификация и методи на преподаване. 

Инвестицията е в иновации с фокус върху STEM цели:

-        Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика.

-        Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегративно знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми.

-        Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност; дигитални изкуства и креативност; умения, свързани с изискванията на индустрията; умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.).

-        Стимулиране на учениците да създават и подобряват технологични решения в областта на механиката, програмирането и изкуствения интелект; 

-        Умения за създаване на нови технологии и тяхното автоматизиране.

-        Увеличаване броя на учениците, интересуващи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии.

-        Да допринесе за растежа на технологичните индустрии и техния дял от БВП.

 

Одобрени сме за изграждане на „Център по природни науки, изследвания и иновации“

След около година отдаден труд на екипа ни по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, сме радостни да Ви съобщим, че 78. СУ „Христо Смирненски“ е сред одобрените училища по Дейност I.  

С удоволствие споделяме с Вас идеите ни за изграждане на центъра, плануваните дейности и предвиденото обучение на учениците ни.