+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 2020

Национална програма

Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 2020

 

    Бенефициенти на програмата са всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Националния дворец на децата (НДД) и Логопедичния център (ЛЦ) – чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

    Срок  на  програмата  – 05.11.2020 г. Общ  бюджет  на  програмата  –  69 677 000 лв.

    Цели на програмата са повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

    Програмата цели повишаване ефективността на разходите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2019 г. – 05.11.2020 г. при

намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата, чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

    По програмата се финансират следните разходи: Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал.1, 2 и 3 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на програмата се финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от десет брутни работни заплати на педагогически специалист, ако отговаря на условията на чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и осем брутни работни заплати на лице от непедагогическия персонал.