+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Национална програма

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020
Модул „Библиотеките като образователна среда”

   

     Бенефициент на програмата са Държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България.

Срок  за  изпълнение на програмата:  учебната 2020/2021 година. Общ бюджет на програмата  –  6 000 000 лв.  за  модул  „ Библиотеките като образователна среда ” – 300 000 лв.

     Целите на програмата са осигуряване условия за равен  достъп  до  предучилищно и училищно   образование    и    повишаване    качеството    на   образователния   процес. Насърчаване  на  четенето  за  постигане  на  интелектуално,  емоционално,  социално, културно и личностно развитие на ученика.

   Очакваните резултати са обогатяване на училищния библиотечен фонд, повишаване  на  читателския интерес. Създаване  на  кът за четене – любимо място на  учениците   в    училищната  библиотека   или  създаване   и   обособяването  на  такива  пространства. Провеждане  на   инициативи в училищните библиотеки / „кът за четене”.  Провеждане на  съвместни инициативи между училища  и  обществени   библиотеки.

 

Националният исторически музей посрещна ученици от 78. СУ "Христо Смирненски"

 

Във връзка с участието на 78. СУ „Христо Смирненски“ в Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, със средства, осигурени по програмата, на 15.04.2022 г. и на 21.04.2022 г. учениците от шестите и седмите класове в 78. СУ "Христо Смирненски" бяха гости на Националния исторически музей, намиращ се в гр. София.

Целта на посещението е разширяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците чрез използване на съхраненото културно-историческо наследство, както и прилагането на нови, съвременни музейно-педагогически методи на преподаване. Включването на емоционалния и творческия потенциал на учениците води до  насърчаване на себеизявата им в хода на образователния процес, развива допълнителна опитност и умения, повишава интереса към знания и задълбочава мотивацията им за учене. От голяма важност е и изграждането на родова памет и отношение към родните исторически ценности и национална идентичност.

Учениците с въодушевление разгледаха експонатите, проявиха голяма любознателност и задаваха много въпроси за произхода на културните исторически ценности. Провокиран беше интересът им към музейното дело, към случващото се в музея, към откривателство и търсене.