+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

            Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и е с продължителност 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

            Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. 

Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. 

Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване.

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. очаква се проектът да има и социализиращ ефект. 

Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

*******************************************

През учебната 2020-2021 година в проект „Образование за утрешния ден“ 78. СУ „Христо Смирненски“ участва в Дейност 3 „Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.- директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само“.

19 педагогически специалисти от нашето училище са включени в обучението „Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание -  свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници и музеи)“, чиито очаквани резултати са:

-        придобиване на практически знания и умения при търсене и систематизиране на свободни електронни ресурси в мрежата; 

-        дигитализиране на вече създадени учебни материали и пособия и качването им в интернет;

-        внедряване на учебните пособия в учебния процес;

-        придобиване на опит при използването на онлайн библиотеки и справочници;

-        възможности за стилизиране на информацията и съвременни методи за преглед на съдържанието;

-        използване на високотехнологични средства като VR и AR в учебните часове при преглед на музейни експедиции и места.

Други 10 педагогически специалисти от 78. СУ „Христо Смирненски“ се обучават по темата „Дигитално гражданство, защита на личните данни и киберсигурност, опасности за децата в мрежата, детска престъпност, наказателна и административно наказателна отговорност на деца и родители“. Обучението е насочено към:

-        придобиване на знания и практически умения по отношение на киберсигурността, защитата на личните данни и превенцията на основните опасности за децата в мрежата;

-        повишаване на дигиталната компетентност и познаване на основните елементи и предизвикателства на дигиталното гражданство;

-        повишаване общата правна култура на участниците в обучението и разглеждане на често срещани в практиката случаи в областта на детската престъпност, наказателната и административно наказателната отговорност на децата и техните родители, както и специфики на дейностите за защита на децата, превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, осигуряване на нормалното им развитие и възпитание.