+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

     Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

    Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

    В резултат на дейностите по проект „Подкрепа за успех“  трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

*************************************

През учебната 2020-2021 година в проект „Подкрепа за успех“ 78. СУ „Христо Смирненски“ участва в Дейност 3 „Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.- директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само“.

Сформирани са следните групи, които провеждат заниманията си в сградата на 78. СУ „Христо Смирненски“, а при обучение в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams:

-        „Български език – лесен и интересен 1“, тип занимания: допълнителни обучения І-Х клас /VІ клас/, учебен предмет: БЕЛ с ръководител г-жа Мария Ицкова

-        „Български език – лесен и интересен 2“, тип занимания: допълнителни обучения І-Х клас /VІ клас/, учебен предмет: БЕЛ с ръководител г-жа Мария Ицкова

-        „Знанието е сила“, тип занимания: занимания по интереси /VІ клас/, тематично направление: Гражданско образование с ръководител г-жа Мария Ицкова

-        „Your English world“, тип занимания: допълнителни обучения І-Х клас /VІ клас/, учебен предмет: Чужд език – АЕ с ръководител г-жа Станислава Николова

-        Клуб „Керамика“, тип занимания: занимания по интереси /V клас/, тематично направление: Изкуства и култура с ръководител г-жа Елисавета Иванова

-        Клуб „Хореография“, тип занимания: занимания по интереси /І клас/, тематично направление: Изкуства и култура с ръководител г-жа Цветелина Маркова-Пъшева

-        „В света на информатиката“, тип занимания: занимания по интереси /VІІІ клас/, тематично направление: Дигитална креативност с ръководител г-н Емил Аврамов