+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. в началото на месец юни 2021 година за нуждите на учениците в 78. „Христо Смирненски“ бяха доставени  67 броя компютърни устройства Dell Latitude 3190 Education 2-in-1.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.